Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Các hoạt động tại Lễ hội Đền Trần ngày 03/02/2023 (Ngày 13 tháng Giêng năm Quý Mão)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Tổ chức tế mở cửa tại Đền Trần

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Tổ chức lễ rước (rước thủy và rước bộ)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Tổ chức lễ Bái yết

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Trình diễn thư pháp 2 câu thơ của vua Trần Nhân Tông

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Khai mạc Lễ hội Đền Trần ngày 03/02/2023 (Ngày 13 tháng Giêng năm Quý Mão)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Triển lãm nhiếp ảnh tại Lễ hội Đền Trần ngày 03/02/2023

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
Ngày 2
 • Các hoạt động phần Hội tại Lễ hội Đền Trần ngày 04/02/2023

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Thi pháo đất tại Lễ hội Đền Trần

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Hưng Hà

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
Ngày 3
 • Các hoạt động phần Hội tại Lễ hội Đền Trần ngày 05/02/2023

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Thi gói bánh chưng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Tổ chức Ngày Thơ Việt Nam

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
Ngày 4
 • Các hoạt động phần Hội tại Lễ hội Đền Trần ngày 06/02/2023

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Tổ chức giải kéo co huyện Hưng Hà

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00