Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

21/04/2022
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"; Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 16/2/2022 của Văn phòng Chính phủ bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch; các văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 hướng dẫn tạm thời về việc thực hiện nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, số 4122/HD-BVHTTDL ngày 05/11/2021 về hướng dẫn tạm thời việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, số 4698/BVHTTDL-TCDL ngày 16/12/2021 về Chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, số 597/BVHTTDL-TCDL ngày 25/02/2022 về công tác chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch, số 829/PA-BVHTTDL ngày 15/3/2022 về Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

File Kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

Bài viết liên quan

Lịch trình của bạn